Politică de confidențialitate

Protectia datelor cu caracter personal in mediul online a devenit o necesitate legiferata si obligatorie. Orice operator trebuie sa informeze clientul/colaboratorul despre prelucrarea datelor cu caracter personal si sa garanteze pastrarea acestora in siguranta.

Uniunea Națională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaților din România (U.N.C.A.R.S.R), este organizaţia naţională autorizată, răspunzătoare de menţinerea şi dezvoltarea sistemului solid şi sigur al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor afiliate si gestionează werbsite-ul www.uncaronline.ro. Politica noastră este să vă respectăm confidențialitatea cu privire la orice date pe care le colectăm în timp ce vizitați/utilizati website-ul nostru.

Aceasta politica are drept scop informarea unitara a oricarei persoane fizice ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate de catre Casele de ajutor reciproc unde sunt membri si care își asumă rolul de operator de date pentru datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră. Casele de ajutor reciproc inrolate in aceasta platforma nu sunt filiale sau sucursale ale UNCARSR, ci organizatii persoane juridice de sine statatoare.

Această politică de confidențialitate privește datele cu caracter personal ale membrilor si viitorilor membri ai CAR și se aplică datelor colectate prin intermediul website-ului nostru.

I. Definiții relevante în contextul protecției datelor cu caracter personal

Date cu caracter personal înseamnă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator on-line, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea/restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

GDPR înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;

Persoana vizată înseamnă persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate;

Contul online al membrului înseamnă acel cont online pe care membrul îl deține, pe baza datelor sale personale puse la dispoziție, în cadrul platformei online dezvoltate de către U.N.C.A.R.S.R. și C.A.R.

Destinatar înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță;

Dreptul la informare înseamnă dreptul persoanei vizate de a fi informată cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, inclusiv cu privire la identitatea și datele de contact ale operatorului și ale Responsabilului cu protecția datelor, scopurile în care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal pentru persoana vizată și condițiile în care pot fi exercitate;

Dreptul de acces la date înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține de la operatorul de date (precum casa de ajutor reciproc) la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele cu caracter personal care o vizează, sunt sau nu prelucrate de către acesta și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații relevante cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

Dreptul la rectificare înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum și completarea datelor incomplete;

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoana;

Dreptul la opoziție înseamnă dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele cu caracter personal care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor sale în acest scop;

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale înseamnă dreptul persoanei vizate de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice în privința persoanei vizate sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

Dreptul de a se adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal înseamnă dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

II. Categorii de date cu caracter personal

Pentru scopurile prelucrării menționate la punctul II de mai jos, prelucrăm următoarele date cu caracter personal:

  • Nume şi prenume;
  • Adresa de e-mail;
  • Numărul de telefon;

· Adresa locuinței (domiciliul);

  • CI/BI;

· Orice alte date cu caracter personal cuprinse în CI/BI transmis;

· Informaţii ce ţin de venituri şi cheltuieli;

· Documente care să ateste veniturile;

· Informații ce țin de fondul social;

· Informații ce țin de împrumuturi;

· Informații ce țin de împrumuturi girate;

  • Adresa IP;
  • Mesajul transmis;
  • Date bancare.

III. Scopurile prelucrării

Datele dvs. personale vor fi prelucrate exclusiv in baza consimțământului acordat in mod expres şi neechivoc pentru aceasta prelucrare. Prin urmare, punerea la dispoziție a datelor/informațiilor solicitate prin intermediul website-ului www.uncaronline.ro este considerată ca reprezentând consimțământul dumneavoastră expres pentru ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de casele de ajutor reciproc. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri:

· Pentru activarea contului de membru;

· Pentru derularea procesului de înscriere în platformă;

· Pentru a monitoriza traficul web și a îmbunătăți conținutul website-ului nostru;

· Pentru a va putea oferi informații ce sunt în strânsă legătură cu contul dumneavoastră de membru;

· Pentru a putea răspunde sugestiilor/reclamațiilor transmise;

· Pentru derularea procesului de împrumut;

· Pentru corespondența ulterioară cu dumneavoastră;

· Pentru transmiterea promotiilor solicitate;

· Pentru realizarea unor sondaje si/sau profiluri in cadrul activitatilor de marketing;

· Pentru realizarea unor analize interne specifice serviciilor furnizate.

Vom utiliza datele cu caracter personal, astfel cum vor fi furnizate de dumneavoastră, în scopurile menționate anterior.

Datele cu caracter personal colectate in scopurile mentionate mai sus sunt strict si imperios necesare pentru inceperea si derularea procesului de inregistrare a fiecarei persoane fizice, refuzul de a le furniza ducând la imposibilitatea desfasurarii acestui proces. Prin nefurnizarea lor nu se poate finaliza inscrierea membrilor la o casa de ajutor reciproc.

Dacă datele dumneavoastră personale sunt completate de o terţă persoană, nu ne asumăm responsabilitatea în ce privește autorul înscrierilor.

IV. Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal

Pentru a putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, prin intermediul www.uncaronline.ro casele de ajutor reciproc se bazează pe diferite temeiuri juridice, după cum urmează:

· Deschiderea unui cont online pe platforma deținută de U.N.C.A.R.S.R. în calitate de membru al unei case ajutor reciproc afiliate U.N.C.A.R.S.R., sau în calitate de membru nou; în măsura în care veți fi respins în procesul de înregistrare, prelucrarea ulterioară încheierii procesului de recrutare este întemeiată pe consimțământul dumneavoastră;

· Interesul legitim al caselor de ajutor reciproc si al U.N.C.A.R.S.R. de a răspunde sugestiilor/reclamațiilor transmise;

· Îndeplinirea obligațiilor legale impuse;

· Interesul legitim al caselor de ajutor reciproc si al U.N.C.A.R.S.R. de a oferi membrului o funcționalitate corectă a platformei, precum și îmbunătățirea acesteia;

V. Perioada de retenție

Datele cu caracter personal prelucrate în scopurile menționate anterior vor fi păstrate pe toata perioada cat persoanele fizice au calitatea de membri ai unei case de ajutor reciproc pentru a aduce la îndeplinirea scopurilor menționate anterior.

Odata cu retragerea calitatii de membru al unei case de ajutor reciproc datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi eliminate/șterse din sistemele și evidențele noastre și/sau vor fi luate măsuri pentru a le anonimiza, astfel încât să nu mai puteți fi identificat în baza acestora.

VI. Destinatari ai datelor cu caracter personal

Casele de ajutor reciproc pot transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către:

· Uniunea Teritoriala Judeteana a C.A.R. si U.N.C.A.R.S.R. precum și pentru înscrierea în baza de date comună constituită la nivelul U.N.C.A.R.S.R. accesibil numai unitațiilor C.A.R. afiliate.

· Terțe părți, inclusiv anumiți furnizori de servicii pe care i-am selectat pentru dezvoltarea și mentenanța platformei;

· Instituțiile fiscale, autoritățile de reglementare, instanțele judecătorești sau autoritățile de aplicare a legii, dacă există obligația legală de a vă dezvălui datele cu caracter personal;

· Datele cu caracter personal nu vor fi transferate în afara spaţiului U.E.

VII. Datele cu caracter personal ale minorilor

Minorii și drepturile și libertățile acestora sunt importante pentru U.N.C.A.R.S.R. si C.A.R. și luăm toate măsurile rezonabile pentru protecția acestora.

În cazul în care un minor va dori sa fie membru al unei case de ajutor reciproc, el nu va putea deveni membru și nici nu va avea dreptul să acceseze platforma.

În cazul in care are totuși loc o asemenea situație, având consecință procesarea datelor cu caracter personal ale copiilor, vom sista procesarea acestor date imediat ce ne este adus la cunoștință acest lucru. Răspunderea pentru utilizarea website de către copii aparține în exclusivitate părinților.

Membrii ai C.A.R. pot fi persoane fizice cu varsta minima de 18 ani, salariati sau alte persoane care obtin venituri de natura salariala, fara deosebire de nationalitate, sex, varsta, convingeri politice sau religioase.

VIII. Proceduri de securitate

În conformitate cu legislația europeană și națională pentru protecția datelor, folosim proceduri rezonabile pentru a preveni accesul neautorizat și folosirea neadecvată a datelor cu caracter personal.

Utilizăm sisteme și proceduri adecvate pentru a proteja şi securiza datele cu caracter personal pe care le prelucrăm. Accesarea serverelor pe care sunt stocate date cu caracter personal sunt securizate cu măsuri tehnice adecvate și doar personalul autorizat poate accesa datele cu caracter personal.

IX. Drepturile dumneavoastră

În baza condițiilor prevăzute de GDPR și legislația națională aplicabilă, aveți următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul de rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional individual automatizat. În măsura în care v-ați acordat consimțământul cu privire la anumite activități de prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment cu efecte pentru viitor. O astfel de retragere a consimțământului nu va afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate anterior retragerii consimțământului.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în cazul în care considerați că nu vă sunt respectate drepturile sus-menționate.

Vă puteți exercita aceste drepturi prin transmiterea unei email catre casa de ajutor reciproc unde sunteti membru la datele de contact afisate in contul de membru sau pe website-ul www.uncaronline.ro la sectiunea contact.

Actualizări ale politicii de confidențialitate

Dacă în viitor va fi necesar să revizuim această politică de confidențialitate, vom publica pe website politica de confidențialitate revizuită și vom semnala versiunea actualizată modificând data „Ultimei actualizări” din partea de sus a politicii de confidențialitate.

X. Contact

Dacă aveți întrebări, reclamații sau aveți nevoie de informații suplimentare despre această politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la adresa uncar@uncar.ro și vom face tot posibilul să răspundem în cel mai scurt timp.

background